ZSS Żary

OGŁOSZENIA

UWAGA

Dzień 12 listopada 2018 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć. Tego dnia szkoła jest zamknięta.

 


Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2018.

Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym - należy złożyć wnioskek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!!

Zbliżają się wakacje, w trosce o bezpieczny ich przebieg warto sprawdzić:

 • organizatora wyjazdu na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl;
 • w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując nr rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową;
 • wiedzę dot. substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych:
 • www.ore.edu.pl (Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji)

  www.kbpn.gov.pl (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

  www.dopalaczeinfo.pl

  www.narkomania.org.pl (poradnia internetowa)

 • dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;
 • na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.

   

 • Numery alarmowe:

  WOPR – 600 100 100

  GÓRSKIE NR RATUNOWE: 985 lub 601 100 300

  Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie n terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
 • sprawdzeniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.
 • Rodzicom i uczniom życzymy bezpiecznych wakacji !!!


  Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017/2018

  Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

  Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2017.

  Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym wniosku wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

  UPRAWNIENI DO DOWOZU DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (OŚRODKA):

 • Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola.
 • Zaświadczenie ze szkoły (ośrodka) potwierdzające kontynuację nauki.
 •